Công tác đào tạo

Hiện nay Nhà trường có 67 chuyên ngành đào tạo đại học, cao đẳng; 33 chuyên ngành đào tạo cao học, 57 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 14 khoa và 7 viện chuyên môn. Hằng năm, Nhà trường tuyển sinh:

Hệ đại học, cao đẳng

  • 3.700 sinh viên đại học chính quy
  • 2.500 sinh viên cao đẳng
  • 2.000 sinh viên đại học tại chức
  • 500  kỹ sư bằng hai
  • 500 sinh viên chương trình hợp tác đào tạo quốc tế

Hệ sau đại học

  • 1.000 – 1.200 học viên cao học
  • 60 – 70 nghiên cứu sinh

Nhà trường đã tích cực nghiên cứu và triển khai thực hiện một cách chủ động và sáng tạo các đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo. Đã từng bước tăng cường quy mô đào tạo nhằm đáp ứng nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật cho nền kinh tế nhiều thành phần bằng cách đa dạng hoá các loại hình đào tạo, mở thêm nhiều chuyên ngành mới. Đồng thời với mở rộng quy mô, Trường cũng đổi mới về mục tiêu, nội dung chương trình và phương thức đào tạo; cải tiến cách quản lý đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng.

Sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, trường ĐHBK Hà Nội đã đào tạo cho Tổ quốc 110.426 kỹ sư, cử nhân; 3.041 thạc sỹ và 372 tiến sỹ phục vụ ở các ngành kinh tế, công nghiệp, quốc phòng, an ninh, bộ máy quản lý của các bộ, ban, ngành... Nhiều người đã trở thành các nhà khoa học đầu ngành, cán bộ quản lý cao cấp, các tướng lĩnh, các chủ doanh nghiệp và cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.