Quyết định số 1355/QĐ-ĐHBK-KHCN ngày 19/5/2014

Thứ hai - 14/11/2016 20:51
Văn bản này Điều chỉnh Điều 6 trong “Quy định về quản lý hoạt động Khoa học – Công nghệ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 3086/QĐ-ĐHBK-KHCN ngày 31/12/2011.

Văn bản này Điều chỉnh Điều 6 trong “Quy định về quản lý hoạt động Khoa học – Công nghệ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 3086/QĐ-ĐHBK-KHCN ngày 31/12/2011.

Điều 6. Quy trình xây dựng, quản lý và triển khai các nhiệm vụ KHCN

1. Quy trình xây dựng các chương trình nghiên cứu và xét duyệt các đề tài, dự án các cấp thông qua các hội đồng khoa học liên ngành (HĐKHLN)

1.1  Các HĐKHLN hướng dẫn cho các đơn vị việc xây dựng các đề xuất chương trình nghiên cứu (có thời hạn 5 năm) phù hợp với sự phát triển của nhà trường và của đất nước.

1.2 Khoa/ Viện/ Trung tâm/ Bộ môn đề xuất các chương trình nghiên cứu theo định hướng của các HĐKHLN.

1.3  Các HĐKHLN tổng hợp, xem xét, đánh giá để thông qua các đề xuất chương trình nghiên cứu (có thể liên hệ, mời các nhà chuyên môn nếu cần) và giao các đề xuất chương trình cho các cá nhân, các nhóm nghiên cứu viết thuyết minh.

1.4  Các cá nhân/ Nhóm nghiên cứu viết thuyết minh chương trình nghiên cứu theo mẫu đề cương.

1.5 Các HĐKHLN xét duyệt các thuyết minh chương trình nghiên cứu, thông qua danh sách các chương trình nghiên cứu và chuyển danh sách cho Phòng KHCN.

1.6 Phòng KHCN tổng hợp và trình Ban Giám hiệu phê duyệt các chương trình nghiên cứu, đề xuất và trình Ban Giám hiệu danh sách các Ban điều hành (BĐH) cho mỗi chương trình nghiên cứu.

1.7 Phòng KHCN thông báo rộng rãi về các chương trình nghiên cứu được Ban Giám hiệu phê duyệt tới các đơn vị trong toàn trường.

1.8 Các HĐKHLN, các BĐH và Phòng KHCN phối hợp tổ chức hội thảo về các chương trình nghiên cứu đã được phê duyệt

1.9  Các BĐH xây dựng kế hoạch thực hiện và danh mục các đề tài, dự án trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu đã được nhà trường phê duyệt và gửi lên Phòng KHCN.

1.10 Phòng KHCN theo dõi tiến độ của quá trình xây dựng danh mục các đề tài, dự án để đảm bảo các đề xuất tập trung theo định hướng chung của trường và thông tin về các chương trình nghiên cứu được thông suốt.

1.11 Các HĐKHLN tổ chức họp thẩm định, thông qua danh mục các đề xuất đề tài, dự án cho từng chương trình và chuyển cho Phòng KHCN.

1.12 Phòng KHCN tổng hợp các kết quả thẩm định danh mục từ các HĐKHLN và báo cáo, trình Ban Giám hiệu để phê duyệt danh mục đề xuất các đề tài, dự án cho từng chương trình nghiên cứu.

1.13 Các HĐKHLN, các BĐH và Phòng KHCN phối hợp thực hiện lặp lại các bước 9, 10, 11,12 trong trường hợp cần bổ sung các đề xuất đề tài, dự án trong khuôn khổ chương trình.

1.14 Hàng năm, khi có công văn về việc xây dựng và tuyển chọn các đề xuất đề tài, dự án các cấp (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Sở, các đề tài Nghị định thư, …), Phòng KHCN thông báo công khai và rộng rãi lịch trình đăng ký, các tài liệu hướng dẫn viết đề xuất các đề tài, dự án các cấp tới các đơn vị chuyên môn, các BĐH và các HĐKHLN trong toàn trường.

1.15 Các BĐH/Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn xây dựng các đề xuất đề tài, dự án các cấp phù hợp với từng loại hình và gửi lên Phòng KHCN.

1.16 Phòng KHCN tổng hợp và phân loại:

1.16.1    Các đề xuất đề tài, dự án của các chương trình do BĐH mỗi chương trình đề xuất từ danh sách các đề tài đã phê duyệt;

1.16.2    Các đề xuất đề tài, dự án do BĐH các chương trình hiệu chỉnh, thay thế, bổ sung thêm: gửi HĐKHLN xem xét và đề nghị Ban Giám hiệu phê duyệt;

1.16.3    Các đề xuất đề tài, dự án được các đơn vị đề xuất không thuộc các chương trình nhưng có ý tưởng mới, đột phá, nhu cầu đặc biệt (các đề tài độc lập): gửi HĐKHLN xem xét và đề nghị Ban Giám hiệu phê duyệt.

1.17 Các HĐKHLN thẩm định, xét duyệt các đề xuất đề tài, dự án (mục 16.2 và mục 16.3) và chuyển lên Phòng KHCN.

1.18 Phòng KHCN tổng hợp các kết quả thẩm định từ các HĐKHLN và báo cáo, trình Ban Giám hiệu để phê duyệt.

1.19  Phòng KHCN gửi danh mục các đề tài, dự án cho các cấp tương ứng theo đúng thời hạn quy định.

1.20 Phòng Hành chính tổng hợp nhận công văn về danh mục các đề xuất đề tài, dự án của các cấp đã được phê duyệt từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển về Phòng KHCN để giải quyết.

1.21 Phòng KHCN thông báo cho các đơn vị trong toàn trường danh mục các đề xuất đề tài, dự án của các cấp.

1.22 Các BĐH / Khoa/ Viện/ Trung tâm thông báo danh mục các đề xuất đề tài, dự án của các cấp cho các cán bộ trong đơn vị.

1.23 Các cán bộ đăng ký đề tài, dự án viết thuyết minh, chuẩn bị cho việc đăng ký xét chọn, đấu thầu theo từng loại hình của Nhà nước, các Bộ/ Ban/ Ngành, các Sở khoa học và Doanh nghiệp.

1.24 Phòng KHCN tập hợp các thuyết minh đề tài, dự án, (trong trường hợp cần thiết, phối hợp với HĐKHLN xem xét các thuyết minh) và trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

2. Quản lý và triển khai các nhiệm vụ KHCN trong Trường

2.1  Việc quản lý các nhiệm vụ KHCN trong Trường được áp dụng với các loại hình sau:

a)      Đề tài nghiên cứu khoa học do doanh nghiệp đặt hàng bao gồm các đề tài có yêu cầu sử dụng (hoặc không sử dụng) hóa đơn tài chính và tư cách pháp nhân của Trường.

b)      Nhiệm vụ KHCN do các địa phương đặt hàng.

c)      Nhiệm vụ KHCN các cấp: Bộ, nhà nước, chương trình nhà nước, chương trình do Bộ ngành thực hiện.

d)     Nhiệm vụ KHCN do các Quỹ tài trợ.

2.2  Quy trình ký kết các văn bản và triển khai đề tài.

2.2.1  Theo ủy quyền của Hiệu trưởng, đối với các đề tài do doanh nghiệp đặt hàng có yêu cầu sử dụng pháp nhân và tài khoản của Trường (điều 6 mục 2.1a) và các đề tài do các Quỹ tài trợ (điều 6 mục 2.1d), Viện trưởng xem xét tính pháp lý, nội dung của nhiệm vụ KHCN và trực tiếp ký với các bên liên quan, sử dụng con dấu và tài khoản của Trường.

2.2.2  Đối với các nhiệm vụ KHCN sau khi Hiệu trưởng ký với bên liên quan, nhà Trường ký hợp đồng giao nhiệm vụ cho chủ nhiệm đề tài và đơn vị thực hiện nội dung trong khuôn khổ của nhiệm vụ đó.

2.2.3 Viện trưởng chỉ đạo giám sát việc thực hiện các nội dung đề tài đã ký, quản lý hồ sơ và báo cáo lại cho Phòng KHCN.

2.3  Quản lý hồ sơ và báo cáo thường kỳ.

2.3.1 Quản lý hồ sơ: Phân loại và lưu trữ hồ sơ theo các nhiệm vụ KHCN đã được phê duyệt bao gồm: Kế hoạch KHCN, danh mục đề tài được phê duyệt và hồ sơ đề tài. Các hồ sơ đơn vị quản lý đều phải có tính chất pháp lý để phục vụ công tác kiểm toán thường kỳ.

2.3.2 Báo cáo thường kỳ: Các nhiệm vụ KHCN khi đi vào thực hiện, ngoài việc làm các thủ tục báo cáo tiến độ, báo cáo năm, báo cáo tổng kết đề tài theo yêu cầu của từng nhiệm vụ đều phải làm báo cáo bằng văn bản song song gửi về Phòng KHCN để theo dõi và quản lý.

2.3.3 Đối với các đề tại nghiên cứu khoa học do doanh nghiệp tài trợ không yêu cầu sử dụng hóa đơn tài chính và tư cách pháp nhân của Trường (điều 6 mục 2.1a), cán bộ thực hiện và đơn vị trực tiếp quản lý gửi báo cáo kết quả về Phòng KHCN để theo dõi.

2.3.4 Đối với các nhiệm vụ KHCN có thay đổi so với kế hoạch được phê duyệt: được kéo dài thời gian, chậm tiến độ, cắt kinh phí… các đơn vị cũng đều phải báo cáo về Phòng KHCN bằng văn bản.

3. Quản lý hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các cán bộ của Trường với các đơn vị ngoài Trường.

3.1.   Cán bộ nghiên cứu khoa học của Trường chỉ được tham gia hợp tác nghiên cứu, trong khuôn khổ các đề tài, dự án KHCN do các đơn vị ngoài Trường chủ trì, khi đã được Hiệu trưởng cho phép.

3.2.   Hiệu trưởng chỉ cho phép các cán bộ nghiên cứu khoa học của Trường tham gia nghiên cứu khoa học và ký hợp đồng KHCN với các đơn vị ngoài Trường, khi đã có thỏa thuận hợp tác nghiên cứu ký kết giữa Trường và đơn vị chủ trì nhiệm vụ KHCN về các nội dung hợp tác nghiên cứu cụ thể, trong đó cần nêu rõ:

+ Trách nhiệm và quyền hạn của các bên.

+ Bản quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu kết quả nghiên cứu.

+ Tiến độ, địa điểm, thời gian, kinh phí triển khai hợp tác nghiên cứu.

3.3.   Trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia nhiệm vụ KHCN

–  Thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng KHCN.

–  Thực hiện đúng những nội dung đã được trình bày trong hợp đồng thuyết minh và hợp đồng thỏa thuận hợp tác hai bên.

– Được hưởng quyền lợi theo hợp đồng và quy định của pháp luật.

3.4.   Quản lý hồ sơ và báo cáo thường kỳ:

Các cán bộ trong Trường tham gia thực hiện đề tài có trách nhiệm triển khai các nội dung đã ký kết trong Hợp đồng và thực hiện chế độ quản lý hồ sơ, báo cáo định kỳ bằng văn bản về Phòng KHCN và đơn vị trực tiếp quản lý (Khoa/Viện/Trung tâm) theo điều 6 mục 2.2.

Tệp đính kèm: Quyết định 1355 (cập nhật)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây