Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức lối sống văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và khát vọng cống hiến cho sinh viên

Thứ hai - 20/02/2023 01:10
Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức lối sống văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và khát vọng cống hiến cho sinh viên

Thực hiện Quyết định số 585/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”, Đại học Bách khoa Hà Nội ban hành Kế hoạch “Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức lối sống văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và khát vọng cống hiến cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội”, (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội góp phần xây dựng thế hệ tri thức trẻ có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; có văn hóa ứng xử, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo cao.

Khơi dậy trong sinh viên tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới. Định hướng cho sinh viên gắn kết với nền tảng lịch sử, truyền thống; tôn trọng quy tắc ứng xử văn hóa; phát huy giá trị cốt lõi; nêu cao niềm tự hào Đại học Bách khoa Hà Nội và tình cảm chân thành của con người Bách khoa

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ của các đơn vị trong Đại học Bách khoa Hà Nội đảm bảo kịp thời, hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao theo Quyết định số 585/QĐ-BGDĐT.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên gồm các chỉ tiêu sau đây:

- Hàng năm, phấn đấu 100% sinh viên được tham gia vào các hoạt động do các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Hàng năm, phấn đấu 100% sinh viên được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm.

- Hàng năm, phấn đấu 100% sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện, lao động tập thể trong và ngoài nhà trường.

- Hằng năm, 100% sinh viên, tập thể cam kết không vi phạm những điều sinh viên không được làm, cam kết không vi phạm luật giao thông, cam kết thực hiện nếp sống văn minh nơi cư trú, không vi phạm các tệ nạn xã hội, cam kết không vi phạm quy chế thi cử, học tập, quy tắc văn hoá giao tiếp trong nhà trường và môi trường mạng.

- Đến năm 2025, phấn đấu giới thiệu 1500 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đến năm 2024, ít nhất 100 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng và đến năm 2025 ít nhất 120 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

- Đến năm 2025 đạt trên 90% sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nơi học tập và cư trú.

2. Khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần khởi nghiệp và sáng tạo cho sinh viên, gồm các chỉ tiêu sau đây:

- Hàng năm, phấn đấu 100% sinh viên được hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

- Hàng năm, 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, các vườn ươm công nghệ, các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

- Phấn đấu 100% sinh viên hưởng ứng, xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

- Phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% sinh viên tham gia ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống, 25% công trình khoa học và công nghệ do sinh viên chủ trì, 40% sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đa dạng hoá nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho sinh viên.

a) Cập nhật chương trình, giáo trình giảng dạy học phần lý luận chính trị, pháp luật và kỹ năng mềm.

b) Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng các học phần lý luận chính trị, an ninh quốc phòng.

c) Vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của người học. Tổ chức hiệu quả tuần sinh hoạt công dân, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, hoạt động xã hội; diễn đàn, câu lạc bộ sở thích, tài năng, các phong trào thi đua trong nhà trường.

2. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của sinh viên và sự quan tâm hơn nữa của các đơn vị chuyên môn, Trường/Viện đào tạo, Đoàn - Hội trong công tác giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp.

a) Đổi mới nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền, phổ biến cho sinh viên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt

b) Phát huy hiệu quả các hình thức và phương tiện tuyên truyền. Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng cường ứng dụng công nghệ, mạng xã hội.

c) Phát triển mạng lưới cộng tác viên tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức của sinh viên; phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín; thống nhất nhận thức, hành động của các cấp, các đơn vị chức năng.

3. Tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn - Hội để giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên

a) Triển khai hiệu quả các phong trào do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam phát động.

b) Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Đoàn - Hội, CLB/Tổ/Đội/Nhóm sinh viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội.

c) Khuyến khích, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật trong sinh viên.

d) Nghiên cứu, rà soát và đổi mới nội dung, hình thức rèn luyện đoàn viên trong và ngoài nhà trường; phát huy tính tiên phong, năng động sáng tạo, tinh thần cống hiến và ý thức trách nhiệm của sinh viên.

e) Tiếp tục thúc đẩy và lan tỏa các hoạt động của phong trào sinh viên đam mê sáng tạo, khơi dậy tinh thần, ý chí, khát vọng khởi nghiệp và lập nghiệp của sinh viên.

f) Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho sinh viên trên không gian mạng theo Chương trình, Đề án được duyệt.4. Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hoá ứng xử cho sinh viên.

a) Triển khai tốt Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác hỗ trợ, tư vấn học tập và tâm lý cho sinh viên giai đoạn 2021 – 2025”.

b) Triển khai hiệu quả chương trình sức khoẻ học đường nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho sinh viên.

c) Triển khai hiệu quả các chương trình nâng cao kỹ năng sống, giá trị sống và văn hoá ứng xử cho sinh viên.

5. Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường – gia đình - xã hội

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên. Chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục sinh viên.

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện: Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường. Tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ và khẳng định năng lực của bản thân.

c) Tăng cường trách nhiệm của Trường/Viện đào tạo và các tổ chức đoàn thể: trong việc chỉ đạo thực hiện; gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên.

6. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ Đoàn – Hội, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục, bồi dưỡng sinh viên.

a) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy các học phần lý luận chính trị, giảng viên, cán bộ làm công tác tư vấn tâm lý, làm công tác Đoàn - Hội, giáo viên quản lý lớp.

b) Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ phụ trách công tác sinh viên, cán bộ Đoàn - Hội, CLB/Tổ/Đội/Nhóm sinh viên.

c) Đề cao vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị; nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và tạo động lực đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên

a) Khai thác hiệu quả các trang thông tin điện tử , ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

b) Khuyến khích cán bộ, giảng viên, sinh viên xây dựng, phổ biến tin, bài, bài giảng về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với trên diễn đàn, trang thông tin điện tử , mạng xã hội, nhóm xã hội.

c) Phổ biến, giáo dục, nâng cao năng lực khai thác, sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị thông minh cho sinh viên; phòng, chống tác hại, bảo vệ sự an toàn của sinh viên trên không gian mạng.

d) Ứng dụng các phần mềm, công cụ trên không gian mạng (website, ứng dụng di động) trong khảo sát, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận sinh viên; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái.

8. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ việc thực hiện chương trình giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

a) Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ việc thực hiện chương trình giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp, kỹ năng sống, văn hoá ứng xử cho sinh viên.

b) Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá việc rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên.

c) Rà soát, bổ sung các văn bản quy định, quy chế về công tác phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

d) Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đội ngũ làm công tác giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

e) Nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích, ghi nhận, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ các nguồn lực để triển khai 

hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

9. Bảo đảm các cơ chế, chính sách và điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

a) Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên các cổng thông tin Nhà trường, Trường/Viện đào tạo, tổ chức Đoàn – Hội về nội dung giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

b) Nâng cao hiệu quả sử dụng phòng truyền thống, khuôn viên, quảng trường, hội trường, sân vận động, nhà thi đấu cho sinh viên. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa các nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của sinh viên.

c) Củng cố vai trò của thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm, lab nghiên cứu, phòng hội thảo phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học phát huy tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

10. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và báo cáo

a) Đổi mới công tác quản lý trong các nhà trường; nâng cao hiệu quả triển khai lồng ghép quy chế dân chủ trong quản lý các hoạt động giáo dục; bảo đảm thuận lợi cho việc tham gia của người học, gia đình, và xã hội trong các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho sinh viên.

b) Các Phòng ban, Trường/Viện đào tạo, tổ chức Đoàn – Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào, chiến dịch, hoạt động,.. để động viên, khen thưởng, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý kịp thời các vi phạm.

c) Đẩy mạnh công tác quản lý nhà trường đối với việc kiểm soát, phê duyệt các thông tin, bài giảng, ấn phẩm...; kiểm tra xử lý sai phạm đối với công tác truyền thông, văn hóa ứng xử; lưu ý trong công tác chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra với các hoạt động có yếu tố nước ngoài.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác Sinh viên

a) Chủ trì, thường trực giúp Ban Giám hiệu chỉ đạo thống nhất việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; xây dựng nội dung, tài liệu hướng dẫn các văn bản quy định, chính sách về công tác giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

b) Chủ trì, phối hợp với với Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên, các Đơn vị có liên quan xây dựng, triển khai Kế hoạch được phê duyệt; chủ trì thực hiện nhiệm vụ, giải pháp số 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 của Kế hoạch; phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ giải pháp số 6 của Kế hoạch.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí đánh giá việc rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và thể hiện khát vọng cống hiến của sinh viên và tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

d) Chủ trì theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát, thông kê các chỉ tiêu thực hiện, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch; báo cáo Ban Giám hiệu giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch; Chủ trì tổ chức tổng kết Kế hoạch và đề xuất xây dựng các nhiệm vụ của giai đoạn tiếp theo vào năm 2025.

2. Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên

a) Chủ trì thực hiện Đề án“Phát huy vai trò của Đoàn – Hội trong công tác giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên BKHN giai đoạn 2023 – 2025”; Chủ trì triển khai nhiệm vụ số 2, 3 và các nội dung, mục tiêu, giải pháp liên quan của Kế hoạch; phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ giải pháp số 6 của Kế hoạch.

b) Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên rà soát, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí đánh giá việc rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và thể hiện khát vọng cống hiến của sinh viên và tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

c) Chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức trong hệ thống Đoàn - Hội triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; chỉ đạo ban chuyên môn tiếp tục xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn để tuyên truyền về các nhiệm vụ, giải pháp, các nội dung triển khai Kế hoạch.

d) Xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch; phối hợp kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm hàng năm về việc triển khai thực hiện Kế hoạch, phối hợp tổng kết và xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2025.

3. Các đơn vị chuyên môn: Khoa Lý luận Chính trị, Viện Kinh tế Quản lý, Viện Sư phạm Kỹ thuật và Khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh

a) Chủ trì triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Đề án liên quan đến phạm vi chức năng chuyên môn về các học phần đào tạo.

b) Chủ trì thực hiện các nghiên cứu, hội thảo khoa học xây dựng các bộ tài liệu về giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên,

c) Phối hợp tổ chức các khóa học, lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ thực hiện công tác giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên; phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ giải pháp số 6 của Kế hoạch.

d) Phối hợp kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất nội dung giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

4. Các Phòng ban chức năng

a) Phối hợp triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch liên quan đến phạm vi chức năng quản lý.

b) Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng các quy định chế độ chính sách, điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất, kinh phí đáp ứng nhiệm vụ của Kế hoạch.

c) Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên rà soát, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí đánh giá việc rèn luyện sinh viên và tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên.

d) Phối hợp kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất nội dung giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

5. Trường/Viện đào tạo

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và tổ chức triển khai Kế hoạch của Nhà trường phù hợp với tình hình đơn vị.

b) Khuyến kích, động viên, tuyên dương tập thể, cá nhân cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tích cực rèn luyện đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp, kỹ năng sống, khát vọng sống cho sinh viên thuộc đơn vị quản lý

c) Bố trí nguồn lực thực hiện các các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra (từ nguồn ngân sách và cơ sở vật chất được phân bổ, nguồn thu hợp pháp, nguồn xã hội hóa theo quy định hiện hành).

d) Phối hợp kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất nội dung giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

a) Nguồn ngân sách Nhà trường bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các Phòng/Ban, Trường/Viện đào tạo, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường theo phân cấp ngân sách hiện hành.

b) Nguồn tài trợ, viện trợ từ doanh nghiệp và huy động từ xã hội, cộng đồng.

c) Các nguồn hợp pháp khác.

2. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch, các Phòng/Ban, Khoa/Viện chuyên môn, Trường/Viện đào tạo, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Để thực hiện Kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra, Ban Giám hiệu đề nghị các Đơn vị phối hợp và triển khai nghiêm túc các nội dung được phân công./.

Tác giả: Phạm Thanh Huyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây