PHÒNG - BAN - TRUNG TÂM PHÒNG - BAN - TRUNG TÂM

Phòng Hành chính tổng hợp

Văn phòng: C1 - 114, 215, 217

Điện thoại: 024 38694242


Phòng Tổ chức cán bộ

Văn phòng: C1 - 205

Điện thoại: 024 38681955- 024 3869.2036


Phòng Đào tạo

Văn phòng: C1201 - 201; C1: 315-316; D7: 201-202A

Điện thoại: 024 38692104,

024 38692008, 024 38682305; 

024 38692115; 024 38683408 


Phòng Quản lý nghiên cứu

Văn phòng: C1 - 220

Điện thoại: 024 38692136


Phòng Tài chính - Kế toán

 Văn phòng: C3-4

Điện thoại: 024 38692730


Phòng Hợp tác đối ngoại

Văn phòng: C1 - 212

Điện thoại: 024 3869 3796, 024 3868 3197


Phòng Cơ sở Vật chất

Văn phòng:C1 - 301

Điện thoại:024. 38681954Phòng An ninh

Điện thoại: 024 38692307


Phòng Công tác Sinh viên

Văn phòng: C2-201, C1 - 103, 104, 105

Điện thoại: 024 38692896, 024 38693108


Phòng Thanh tra Pháp chế

Văn phòng: C2 - 217

Điện thoại: 024 38630017


Phòng Phát triển dự án đầu tư

Văn phòng: C3 - 312

Điện thoại: 024 3868 3090, 024 3868 3091


Thư viện Tạ Quang Bửu

Văn phòng: Tấng 1 - 5 TVĐT

Điện thoại: 024 38692243


Phòng Quản lý chất lượng

Văn phòng: C2 - 102

Điện thoại: 024 38680627, 024 36230930


Trung tâm Mạng Thông tin

Văn phòng: P923 - Tầng 9 - TVĐT

Điện thoại: 024 38681426


Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu

Văn phòng:  P924-Tv TQB

Điện thoại: 024 3623.1732


Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Văn phòng: B9 - 101, 102

Điện thoại: 024 38692942


Trung tâm Y tế Bách Khoa

Văn phòng: Số 6 Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 024 38692400


Trung tâm Thể thao - Văn hóa

Điện thoại: 024 38683885 (bể bơi Bách Khoa T2 )


Trung tâm Phục vụ Bách Khoa 

Điện thoại: 024 36230523 (3A- TQB)


Nhà xuất bản Bách Khoa

Văn phòng: Nhà E

Điện thoại: 024 38684569


Viện Đào tạo Liên tục

Văn phòng: 94 - 94A Lê Thanh Nghị

Điện thoại: 04 3869 3782

Fax: 04 3868 0485

Website: dtlt.hust.edu.vn