HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THAM GIA HỌC TẬP (Phần 2) [Dành cho SV]

Monday - 13/09/2021 16:09
  • Hướng dẫn xem video bài giảng

Bước 1. Chọn video cần xem, các video được lưu tại hệ thống Microsoft Stream nên sinh viên có thể cần đăng nhập lần đầu để xem được.

 

Bước 2. Đăng nhập email office 365 (nếu được hỏi)

Video bài giảng hiển thị sau khi đăng nhập 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second