HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THAM GIA HỌC TẬP (Phần 4) [Dành cho SV]

Monday - 13/09/2021 16:54
  • Hướng dẫn thảo luận – diễn đàn 

Bước 1. Chọn diễn đàn cần tham gia có biểu tượng 

Bước 2. Thêm nội dung chủ đề cần thảo luận

Bước 3. Thêm nội dung chủ đề cần thảo luận

 

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second