HƯỚNG DẪN GHI THÔNG TIN HỎI ĐÁP HỖ TRỢ QUA EMAIL [Dành cho SV]

Monday - 13/09/2021 21:02

Hướng dẫn ghi thông tin hỏi đáp hỗ trợ qua email: techsupport.elearning@hust.edu.vn

Tiêu đề Email: [Hotro] Su dung he thong HUST LMS

Nội dung Email:

Họ và tên:………………………………………………………

MSSV :…………………………………………………………..

Mã học phần online – Mã lớp online: ……………………….

Học trên hệ thống: LMS / LMS1

Tình trạng :………………………………………………………

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second