HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG - THÊM TÀI NGUYÊN HỌC TẬP (FILE)

Monday - 20/09/2021 02:34

Bước 1. click chọn “Add an activity or resource” chọn tài nguyên học tập “File”

 

Bước 2. Thêm tài nguyên học tập vào mục “content” và lưu lại vào trong course học

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second