HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN THIẾT KẾ NỘI DUNG KHÓA HỌC

Monday - 20/09/2021 02:26

Bước 1: Chọn chức năng Turn Editting on (phía góc bên trái màn hình) hoặc góc trên bên phải như hình để thiết lập các thông tin cơ sở của khóa học

Bước 2: GIảng viên chọn biểu tượng bánh xe để chỉnh sửa các thông tin tiêu đề

Bước 3. Cập nhật thông tin các tuần trong khóa học cơ sở

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second