HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THAM GIA HỌC TẬP (Phần 1) [Dành cho SV]

Monday - 13/09/2021 15:53
  • Hướng dẫn sinh viên tham gia học tập

Bước 1: Click chon My Course (trong mục Navigation) 

Bước 2: Chọn lớp mà sv đã đăng ký đã có tên trong lớp học 

Giao diện khi tham gia vào lớp học ! 

 

 

  • Hướng dẫn xem nội dung học tập 

Bước 1. Click chon nội dung học được phân theo bài , theo tuần của môn học tại cột Navigation bên trái

 

 

Bước 2. Click chọn từng phần bài giảng để học

 

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second