HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN: ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG LMS MOODLE

Thursday - 16/09/2021 20:59

Hướng dẫn Giảng viên: Đăng nhập thệ thống LMS Moodle

Tài khoản đăng nhập:

Username: taikhoan_email@hust.edu.vn
Password: password địa chỉ email Giảng Viên
Email: taikhoan_email@hust.edu.vn
Tài khoản Office 365 là tài khoản mail@hust.edu.vn

Ví dụ:

Username: chau.nc@hust.edu.vn
Password: password địa chỉ email Giảng viên
Email: chau.nc@hust.edu.vn

Bước 1: đăng nhập http://lms.hust.edu.vn/

Bước 2: Click vào khóa 

Bước 3: Xuất hiện cửa sổ login dành cho Giảng Viên / Sinh Viên

Bước 4: Khai báo thông tin Email giảng viên lần đầu đăng nhập

Bước 5: Tại địa chỉ sso.hust.edu.vn Giảng viên thực hiện Sign in với mật khẩu là mật khẩu hộp thư @hust.edu.vn đã được cấp

 

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second