HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG - IMPORT COURSE

Wednesday - 22/09/2021 04:29

Mục tiêu:

1. Copy nội dung/cấu trúc khóa học cũ sang khóa học mới.

2. Các bước thực hiện cơ bản như sau: 

  • Vào khóa học mới
  • Chọn khóa học cũ cần copy/Import
  • Thiết lập các nội dung cần copy/Import
  • Kiểm tra lại các thông tin
  • Thực hiện copy và Hoàn thành

Lưu ý:
Không nên dừng tiến trình copy/import dữ liệu giữa chừng>

Với các khóa học cũ có nhiều nội dung; Thời gian tiến trình copy/import sẽ lâu, có thể bị quá tải server; Thực hiện lại bằng cách ấn F5 Trong trường hợp không thực hiện được,

Cần liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật.

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second