HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG - THÊM TÀI NGUYÊN CHAT

Wednesday - 22/09/2021 04:18

Bước 1. click chọn “Add an activity or resource” chọn tài nguyên học tập “File”

Bước 2. Thêm các thông tin cơ bản về Chat: Tên, mô tả về Group Chat

 

Bước 3. Thiết lập các thông tin bổ sung về Chat sessions

 

Bước 4. Ngoài ra còn có thể thiết lập đánh giá cho hoạt động Chat bằng tính năng Activity Completion sau đó chọn Save and return to course

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second