HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG - THÊM TÀI NGUYÊN QUESTION BANK

Monday - 20/09/2021 02:52

Bước 1. Chọn chức năng “Question bank” góc bên trái màn hình để vào thêm ngân hàng câu hỏi

Bước 2: Để thêm 1 câu hỏi chọn "Create a new question"

 

Bước 3. Chọn kiểu câu hỏi để đưa vào vào ngân hàng câu hỏi, VD: chọn Multiple choice

 

Bước 4. Biên tập nội dung bên trong câu hỏi

 

Bước 5. Biên tập đáp án cho câu hỏi (Có thể thêm tài nguyên học tập như link, video, ảnh vào đáp án.

Bước 6. Chọn đáp án đúng, trong mục Grade chọn 100% nến có 1 đáp án và 50% cho 2 đáp án đúng

Bước 7. Sau khi hoàn thành câu hỏi vừa được tạo các thầy cô ấn vào “save chages”

Bước 8. Tiếp tục tạo them các câu hỏi khác trong question bank bằng việc sử dụng tính năng “Create a new question”

 

(NOTE: Ngân hàng câu hỏi rất quan trọng, là nơi lưu trữ câu hỏi cho toàn bộ khóa học/ lớp học để làm nguồn tài nguyên xây dựng các bài kiểm tra/ Quiz sau này. Các thầy cô sau khi biên tập có thể lưu về máy (export) theo một số định dạng file Moodle hỗ trợ sau đó nhập lại (import) các file ngân hàng câu hỏi để sử dụng lần sau. Tổ chức câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi có thể được tổ chức thành các danh mục (category) để dễ dàng quản lý. Các thầy cô vào Course administration -> Question bank -> Categories)

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second